Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ROYAL LASER

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych salonie ROYAL LASER Klinika Kosmetologii i Medycyny Estetycznej ul. Ruska 43/44, 50-079 Wrocław, zwanego dalej „kliniką”, lub „salonem”.
 2. Klienci kliniki mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu z oferty kliniki w tym też konsultacji, zwanego dalej „zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Każdy klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do zabiegu.

 

 • 2 KLIENCI

 

 1. Klientem salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 12 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Kliniki jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

 • 3 PRACOWNICY

 

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikat i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska i rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku.
 4. Pracownicy salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania zabiegu.
 5. Pracownicy salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi salonu.

 • 4 HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO
 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia salonu, z którymi klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy kliniki z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 3. W przypadku nagłego uszkodzenia zdrowia (urazu, skaleczenia, zasłabnięcia, itp.) klienta podczas zabiegu, zabieg jest natychmiastowo przerywany, a ewentualne miejsce uszkodzenia jest, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 4. W klinice mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
 • 5 ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku zabiegów i powikłań pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, świeżej opaleniźnie, alergiach i uczuleniach, chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, przyjmowaniu jakichkolwiek leków oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 6 miesięcy lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 2 lata, klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Na czas trwania serii zabiegów klient zobowiązany jest do pamiętania o przeciwwskazaniach oraz przestrzegania zaleceń w zakresie przygotowania do zabiegu, jak i pielęgnacji oraz postępowania po zabiegu. W woli przypomnienia wszystkie niezbędne informacje (zalecenia i przeciwwskazania) dotyczące zabiegu dostępne są w „Poradniku” otrzymanym przed pierwszym zabiegiem na stronie www.royallaser.pl lub bezpośrednio u pracownika.
 6. Klient powinien nie posiadać w czasie zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez klienta na jego odpowiedzialność.
 7. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu oraz o wszelkich odczuciach z nim związanych.
 8. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy klient nie planuje wyłudzić zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

 • 6 PŁATNOŚĆ
 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik zabiegów jest dostępny w klinice oraz  na stronie www.royallaser.pl.
 2. W salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, a w wyjątkowych sytuacjach płatność kartą lub przelewem.
 3. Klinika zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na zabiegi świadczone w salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W salonie dostępne są także „bony upominkowe”, płatne z góry i uprawniające do skorzystania z określonego zabiegu, określonych zabiegów o danej wartości lub różnych zabiegów o konkretnej wartości, do wykorzystania w ściśle określonym czasie.
 5. Nietypowe partie ciała (nieuwzględnione w cenniku) lub niepełne obszary zabiegowe wyceniane są indywidualnie podczas konsultacji przed pierwszym zabiegiem.
 6. Przy większej ilości zabiegowych partii ciała (lub mając świadomość, że z uwagi na różne czynniki osobnicze klienta potrzebna będzie większa liczba zabiegów) uwzględniane są indywidualnie zniżki i bonifikaty podczas konsultacji przed pierwszym zabiegiem.

 

 • 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Za wszelkie dokonane prze klienta uszkodzenia wyposażenia kliniki, klienci odpowiadają bez ograniczeń.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się klienta do postanowień regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie kliniki.
 4. Salon nie odpowiada za niezadowolenie klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 • 8 REJESTRACJA
 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania zabiegu w klinice, osobiście,  telefonicznie, online poprzez stronę www.royallaser.pl i  e-mailowo.
 2. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty jest możliwa na 48 godzin przed wyznaczonym terminem spotkania. Brak informacji o odwołaniu lub przeniesieniu na 48h przed zabiegiem może skutkować odmówieniem ponownego ustalenia terminu wizyty lub żądaniem wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości przed kolejnym zabiegiem.
 3. Klinika zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 5. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 6. Salon zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zabiegu na 48 godzin przed zabiegiem i ustaleniu nowego terminu zabiegu.
 7. W wyjątkowych sytuacjach (np. awaria sprzętu, choroba pracownika, przerwa w dostawie energii, itp.) klinika zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania terminu zabiegu i uzgodni z klientem nowy termin zabiegu.
 8. Wykonania zabiegu wymaga dokonania rezerwacji.

 

 • 9 REKLAMACJE
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów, w terminie 14 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej stawiając się osobiście w klinie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres kliniki.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji salon dokona całkowitej lub częściowej zwrotu ceny zabiegu klientowi lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad pracownikiem wykonującym pierwotny zabieg. Klinika może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 • 10 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

 

 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się klinika lub pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w salonie i na stronie www.royallaser.pl.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02.11.2012 r.