Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych Pacjenta/Klienta jest ROYAL LASER ESTETIC S.C. MARTA GAWIN , AGNIESZKA URYN, ul. Ruska 43/44, 50-079 Wrocław, NIP 8971785829 („Spółka”)

II. Dane osobowe Pacjenta/Klienta będą:

1. przetwarzane dla celów związanych z realizacją usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Klienta/Pacjenta („Usługi”) tj. w celu wykonania Usług, określenia czasu wykonania Usługi (umówienia terminów) oraz rozliczenia Usług;

2. przetwarzane dla celów związanych z przekazywaniem do Klienta treści marketingowych w tym informacji o promocjach, w szczególności w formie wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS

3. przechowywane przez okres realizacji Usług a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;

III. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjenta/Klienta jest art. 6 ust. 1 pkt b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

IV. Dane osobowe Pacjenta/Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

V. Dane osobowe Pacjenta/Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe. Ponadto, dane osobowe mogę być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym ze Spółką w celu wykonania dodatkowych badań m.in. ambulatoryjnych i dodatkowych badań medycznych

VI. Pacjent/Klient jest uprawniony do żądania od Spółki:

1. dostępu do swoich danych osobowych;

2. sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;

3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – przy uwzględnieniu celów przetwarzania;

4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku jeżeli dane osobowe Pacjenta/Klienta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;

5. ograniczenia przetwarzania – w przypadku, jeżeli:

  • a) Pacjent/Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pacjenta/Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych Pacjenta/Klienta dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pacjentowi/Klientowi do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;

VII. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Spółka może przetwarzać dane osobowe Pacjenta/Klienta, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

VIII. Spółka zobowiązana jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności Pacjenta/Klienta.

IX. W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, Pacjent/Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru. Z dniem 25 maja 2018 roku organem nadzoru uprawnionym do rozpatrzenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.