Procedury bezpieczeństwa w Klinice ROYAL LASER

Procedury opracowane i wprowadzone na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym obowiązują od dnia 18.05.2020 do odwołania.

ORGANIZACJA PRACY W KLINICE ROYAL LASER :

 1. Regularne wietrzenie lub praca przy otwartych/uchylonych oknach.
 2. Umówienia wizyt wyłącznie zdalne (kontakt telefoniczny lub mailowy). Zakaz wstępu do Kliniki osobom wcześniej nie umówionym w tym kurierom, dostawcom, klientom i osobom towarzyszącym! 
 3. Organizacja gabinetów z uwzględnieniem wymaganego dystansu między pracownikami uwzględniające min. 2 m. W jednym gabinecie może przebywać max. 1 pracownik + 1 klient.
 4. Reorganizacja gabinetu, uwzględniająca możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk, zwłaszcza we wszystkich częściach wspólnych. Wykluczenie z użytkowania poczekalni.
 5. Dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej.
 6. Umieszczenie w pomieszczeniach płynów do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni co najmniej 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.
 7. Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W klinice może przebywać max. 5’ciu klientów, czyli tyle ile jest dystansowanych stanowisk (gabinetów) do ich obsługi.
 8. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego, tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników pracujących na danej zmianie. 
 9. Wykonywany codziennie pomiar temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy.
 10. Wdrożenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu z klientem, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.  
 11. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu klinika zapewnia bieliznę jednorazową oraz wszystkie jednorazowe artykuły higieniczne niezbędne do wykonania zabiegu.
 12. Na dzień lub dwa dni poprzedzające planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty i informuje o obowiązujących wytycznych sanitarnych.
 13. Klient zostaje także poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
 • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji. 

 

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW:

 1. Nosić maskę osłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
 3. Klient przychodzi na zabieg o ściśle ustalonej godzinie (punktualnie) i bez osób towarzyszących.
 4. Klient w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu powinien:
 • zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki jednorazowe,
 • nosić maskę ochronną zasłaniającą usta jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala,
 • posiadać własne środki ochronne – umożliwiony jest zakup maski w salonie,
 • poddać się pomiarowi temperatury ciała oraz wypełnić ankietę epidemiologiczną,
 • w miarę możliwości zachować dystans (min. 1,5 metra).
 1. Dobre samopoczucie! Klient nie może być przyjęty na wizytę w przypadku:

 

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA W KLINICE ROYAL LASER:

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać  w gabinecie oraz o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do gabinetu.
 2. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku!
 3.  Zapewnienie klientom środków  do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) w obszarze recepcji lub przy wejściu/wyjściu. 
 4. Dopilnowanie, aby klienci dezynfekowali dłonie i/lub zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos jeśli pozwala na to specyfika zabiegu.
 5. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 6. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy i oparć krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych personelu, mycie podłogi oraz wymianę/dezynfekcję narzędzi/sprzętu.
 7. Ograniczenie wystroju gabinetu do minimum: pozostawienie jak największej ilości powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania.
 8. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 9. Rezygnację z serwowania napojów.
 10. Dodatkowo Klinika zobowiązuje się:
 • usunąć wszelkie testery
 • zastąpić przybory/ narzędzia/ akcesoria wielokrotnego zastosowania przyborami/ narzędziami/ akcesoriami jednorazowymi, z wyłączeniem narzędzi, które będą poddane sterylizacji.
 1. Umawianie wizyt zdalnie przez internet/telefon.
 2. Umieszczenie na internetowej stronie gabinetu, w mediach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych komunikatu o przyjętych metodach pracy i środkach ochrony.
 3. Zabezpieczenie urządzenia wykorzystywanego podczas zabiegu; każdorazowo dezynfekcja panelu sterowania urządzenia, jeżeli urządzenie na to nie pozwala opcjonalnie foliowanie panelu urządzenia jeśli nie zakłóca to jego pracy.
 4. Opracowanie i wdrożenie restrykcyjnych wytycznych dla pracowników i kontrahentów, a także procedur zapobiegawczych w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJŻENIE ZAKARZENIA KORONAWIRUSEM U KLIENTA/PACJENTA:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa kliniki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 3. Ustalenie listy pracowników/kontrahentów oraz klientów/pacjentów (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi klientów oraz ankiety kwalifikacji do usługi będą przechowywane w miejscy niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia usługi)) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał użytkownik i wdraża się stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Napisz do nas